HỔ KHẨU VĂN MẠCH

18-09-2022

HỔ KHẨU VĂN MẠCH
Luận xem Hổ khẩu - Tam quan,
Tiểu nhi bán-tuế chưa an hổ hầu.
Đến chừng ba tuổi bịnh sầu,
Biến chứng đã đủ, ban đầu mới phân.
Tam quan cứ một ngón dần, 
Làm thầy như thể thước cân người bàn.
Mặt cân, gan thước khôn ngoan,
Thăng - đường nhập thất cũng an muôn ngàn. 
Chức thầy bằng đặng chức quan,
Cứu dân, trợ thể, phải toan khỏi nàn.
Âm dương, hư thực, rõ ràng, 
Trai coi tay tả, gái sang hữu đề.
Da thịt, gân mạch dựa kề,
Lựa là chanh giấm, nhà quê mới tường.
Nói theo vương đạo tư lương. 
Biết ngón thực chỉ, nhứt quan tại Dần.
Tầm đường ngay vạy vằn gân, 
Nhị quan đốt Mẹo ấy rằng phải cung.
Sắc bày đen đã kiết hung,
Tam-quan Thìn vị, ở cùng chẳng sai.
Năm sắc biến hiện thường hoài,
Giả chơn tạng phủ mấy ai cho tường. 
Thấy sắc xanh đỏ lương khương.
Xanh là phong nhập tì can cung Dần
Phong-quan là gió trước phân, 
Tứ - quân bại - độc xứng cân cấp đầu.
Bổ công biểu lý cũng cầu.
Ám thực giải độc khỏi sầu chẩn ma.
Sắc đỏ tâm phế thọ tà, 
Khí quan đất Mẹo chẳng mà hồ nghi.
Bán biểu bán lý lưỡng chi, 
Làm thang Sài-thược hiệp y Địa hoàng.
Ví dầu nhiệt cực đậu ban, 
Cấp liền sắc uống cũng an trăm điều.
Điểm phế tâm nhiệt cũng yêu, Mạch-môn Ngũ…vị lại theo gia vào.
Sắc đen vằn đến lên cao, 
Mệnh-quan quá giáp, thận hao khốn rày.
Tam-quan thời kỵ cung này, Toàn - chơn, Bác - vị hây hây lửa về.
Mạng người sanh-tử trời phê, Chứng nào thuốc này Thánh đề sách ghi. 
Chỉ văn loạn chạy chở nghi,
Là sắc tươi tốt chứng chi cũng lành. 
Luận theo cửu bịnh mới danh,
Làm hòa làm bổ, toại thành hữu công,
Văn ty thanh đạm có hồng,
Bịnh còn tại biểu giao công nhiệt hàn.
Nhược bằng thâm lắm khó toan, 
Thương hàn nhập lý, đầu sang phát bày,
Tại biểu công tán thời hay,
Nhập-lý đậu độc, mau tay bổ hòa. 
Công-tán hòa bổ vậy mà, 
Cổ phương Cảnh-nhạc ai mà chẳng thông.
Sợi văn nhỏ tợ tơ-đồng, 
Lạnh làm đau bụng cái hông no cành. 
Văn to thẳng chỉ giáp ranh, 
Cung trương kinh giãn, phong tranh quá nghèo.
Nhỏ làm Lý-trung dõi theo,
To làm Giáng hỏa địa hoàng chớ xa.
Đường văn như thế mực thoa, 
Tối tâm mờ mịt, âm đà không dương.
Lại thêm chứng phát vô thường,
Khi mê, rồi tỉnh, măng giường kêu la.
Kinh tàm dữ tợ thiên-hoa, 
Sách chê thầy cũng khá ra hết tài.
Đầu thang Lý-trung hiệp bày, Hồi-dương cứu cấp cả hai khi lành.
Nôm na cổ Thánh thang danh,
Đặt bay hổ khẩu lập thành tam quan.
Y phương lập luận đa đoan, 
Học đâu biết đó vẹn toàn bổn nguyên.
Kỳ Hoa Dị Thảo(Sao trong Y-kinh diễn ca)

back-to-top.png