ĐẬU CHẨN LUẬN TRỊ

18-09-2022

Lại xem ma chẩn đậu sang, 
Cũng trong khí huyết âm dương nhiệt hàn. 
Thai độc những thuở sanh an, 
Anh-nhi tạng phủ uế tang độc vào.
Xuân, hạ, thu, đông tiết nào,
Cũng đều có phát thấp cao trẻ già. 
Ma chẩn, ban đậu sáu tà,
Lộn theo xuất một y gia khôn kỳ.
Làm thầy cho biết mà suy,
Ma chẩn ở phủ dương phi nóng hoài.
Không hàn nhưng nhiệt ai ai, 
Bởi chưng ở phủ độc thai trước vào.
Thăng ma cát căn anh hào, 
Tử-tô, Thông-bạch, Thạch-cao cầm dừng.
Khi lặng khi mọc không chừng, Thấy đó mất đó độc hưng khốn rày.
Cấp dùng Tiêu độc rất hay. Lâm-phục Ngưu-giác(Thủy) mài ngay cho tài.
Lại có mọc ba bốn ngày,
Không lặng là bởi nóng thay trong lòng.
Làm thang Tứ vật mới xong. Huyết-lương, nhiệt thối, chẩn phong phát hình.
Huyết hư dùng Thục-địa huỳnh, Huyết nhiệt sanh địa cả mình đặng lương.
Có chứng giả nhiệt nóng thường. 
Mạch đều trầm phục Phụ-Cương cấp đầu.
Phụ-tử lý-trung nên mầu,
Toàn chơn nhứt-khí đâu đâu cũng lành.
Lại chứng giả hàn lạnh tanh.
Lục mạch Phù Sác, lập thành Ô-Ngưu.
Ngưu-giác giải độc thang nghề, Bằng không Ngưu - giác,Thăng ma cũng tài.
Sắc rồi đều uống hòa hai, 
Nước nhì, nước nhất, ai ai cũng lành.
Nhược bằng dư độc đành rành, Thập tiên thang ấy nên danh cao kỳ.
Ma chẩn cứ đó mà suy, 
Bốn mùa đều phát, hạng chi trẻ già.
Chớ khinh chẩn sát nhơn đa, 
Không phân hàn nhiệt, đỏ da mê hoài.
Thai-tiền sản-hậu ai ai,
Thai tiền Tứ vật cấp sai Điều cầm.
Bạch-truật Ngại-diệp theo âm.
Bác trân thanh nhiệt bổ tâm chớ dời. 
Sản hậu huyết ít chẳng lơi,
Hóa ban lương huyết tỏ lời trước sau. 
Phương-pháp điều trị cho mau,
Sanh-tân dưỡng huyết phải hầu nhiệt tiêu.
Nhận tường hư thiệt bổn phiêu, Thập toàn Lục vị chớ yêu tha cầu.
Đừng làm Trục ứ mà sầu, 
Có thang Sanh hóa ban đầu nên hay..
Cổ phương lập luận xưa nay, 
Cẩm nang Phùng thị quyển bày hai mươi.
Đai-kỵ vật thực chẳng chừa, 
Trư nhục, ngư…tửu,bánh in, trứng gà.
Ngưu-nhục, hành, tỏi vậy mà, 
Cũng đều cấm cả, chở tra hơi vào. 
Nhược bằng sai cấm ly hào,
Ho hen, ghẻ chốc, ngày nào cho an.
Ấy là trị chẩn rõ ràng, 
Xét soi chính chắn, mấy phương cũng tài.
Thiên-hòa tám tiết chẳng sai.
Sách y ngàn quyển nhiều bài đa đoan.
Luận trong ma chẩn đậu sang,
Cũng trong thai độc một đoàn sinh ra.
Anh-nhi uế độc chịu mà, 
Cạn sâu vô tạng phát ra ít nhiều.
Gần xa lớn bé chẳng đều,
Hoặc già, hoặc trẻ đậu nêu tại trời. 
Nội thương,ngoại cảm phát lơi. 
Sơ khởi chưa thấy nọc ra điểm nào.
Môi son đầu nhức phiền lao. 
Ho hen lạnh nóng khô khan kinh hoài.
Kinh phòng bại độc ra tài, 
Hạn ra độc hết lai rai đậu bày. 
Cấm kỵ cho biết cho hay,
Có ai thăm viếng trầu cau trước ngồi. 
Vật chi tanh khét cùng hôi,
Chớ đem vào đó dấy hơi ra ngoài.
Quét nhà gở chải thường hoài.
Dơ mình chửa đẻ cùng loài cấm ngăn.
Say sưa la lói lăng nhăng. 
Mai bà, sãi vãi cũng hằng đa đoan. 
Lưu hoàng, Diêm sanh, Biết-ngân,
Nhủ hương, Nhơn trần, nơi cửa đốt ngay, 
Đậu miêu thấy một cùng hai,
Nhủ hương,Kinh - huệ đèn soi khán này.
Ít oi lớn bé chẳng tài, 
Căn loa đỏ đỏ đậu mày vinh vinh.
Uống ăn chẳng chút hư kinh
Bình an hai chữ thuộc dừng chớ ra. 
Nhược bằng nhiều bộn tâm-xà, 
Lỏa căn trắng trắng, tử hồng nguy nguy.
Chút ít ăn uống cầu y,
Tầm phương khởi trướng cập thì quán nung.
Bảo ngươn thang ấy đầu công, Lương hiệp Phật thủ, hàn dùng Quế đinh. 
Cũng đều gia nếp trắng tinh,
Giúp tương nung mãn, trong năm sáu ngày. 
Cho liền thâu yểm kịp rày,
Bảy tám chín ngày tương lão kiết gia. 
Ngứa thời Kinh huệ đốt ra,
Đốt nơi đèn sáp lấy tro xức vào. Mười ba mười bốn ngày nào, Bảo-ngươn Cam lộ yểm thâu trăm cùng.
Già lạc, cay lạc rùng rùng.
Đoàn theo chạy ráo khôn cùng tài cao. 
Nhược bằng đậu lạng bì lao,
Không phân giải địa, khô khao tương bàu.
Âm dương khí huyết hư hao,
Miệng mắt đều mở, thường nào tỉnh mê. 
Da hồng tử bào, sách chê, Tráng tương chẳng có mặt đầu lớn phiêu.
Tay chân loạn động diêu diêu, Yết-hầu đàm-giải, chẳng tiêu nước trà.
Da tợ yên chi đỏ thoa 
Rúng lồi thiếp thiếp ngủ nhiều ít ăn.
Họa phúc mai chiều khôn ngăn. 
Cổ phương kỳ diệu ai rằng dám chê,
Cửu-vị thần công chỉnh ghê,
Trong phương gia vị, phủ phê nhiệt hàn.
Cũng tiếp Hóa độc thời an,
Bảo ngươn thang, cậy nếp toan gia nào. 
Đếm hai trăm hột cho mau.
Đừng dư đừng thiếu theo tay phương mầu.
Sắc uống mấy bài chớ lâu. 
Hoặc mà hãm phục đâu đâu khốn rày. 
Nội thât-tán ấy nên hay,
Cùng luyện Sâm tốt sắc rày uống luôn. 
Trong kỳ hóan nung cho liền,
Thâu yểm già lạc, cũng an kịp ngày.
Có chứng phản-hàn trở tay, 
Nghiến răng, trôn chảy. tay mần gảy liên.
Dị-công-tán ấy mới yên, 
Táo-cương tiển phục, tám phân cho tường.
Cũng đầu Bảo-nguơn lương-phương.
Theo chứng gia-vị kịp đương lạc già. 
Dầu mà tạp-chứng biến ra,
Nhân quả hàn nhiệt thiệt đà mới hay. 
Tứ quân Tứ-vật giả vây,
Cầm, Liên, Quế, Phụ, theo tay trị điều. 
Thai-tiền sản hậu cũng yêu, 
Có bịnh, bịnh chịu nào lơi căn-đề.
Đậu chẩn sau trước phương đề.
Trị đâu lành đó chẳng hề một sai.
Lại thuyết dư độc mấy bài, 
Mắt thời vân ế, tay chơn lở lòi.
Ung thư cũng đọc sanh bày, 
Làm ẩm Tiêu độc giải rày nhiệt tiêu.
Thanh nhiệt tiêu độc một điều.
Thập-tiên thang ấy bịnh nhiều khương-ninh, 
Nhãn mục Tứ-vật thông-minh. Cúc-hoa Thiền-thoái uống tinh nhỏ ngoài.
Huỳnh-bạch cao ấy thật hay,
Ở trong bổn thảo phong loài bị thơ.
Hiệp cùng Thọ thế nối tơ, 
Đặt làm một vãn noi từ trí cao.
Gia truyền thục-độc lưu sao, Lương-y dám sánh anh hào kinh luân. 
Kỳ Hoa Dị Thảo(Sao trong Y-kinh diễn ca)

 

back-to-top.png